33/m/543/2016

 

Numer projektu/umowy:  33/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Orzyskie Stowarzyszenie " Szansa na..."

Nazwa Projektu: Orzysz dla dobrego klimatu

Uzyskana kwota dofinansowania: 3 825,00 PLN

 

Zrealizowane działania

Zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych „O klimacie dla dzieci”

Odbyło się 20 godzin zajęć. W zajęciach wykorzystane zostały materiały ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Klimat dla dzieci”, który został zrealizowany przez Fundację Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ze środków NFOŚiGW. Na początku i na końcu projektu uczestnicy zajęć odpowiedzieli na pytania testowe - test wiedzy.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I - VI "Klimatyczne ABC"

W dniach od 29.04.2016 r. do 03.06.2016 r. odbyło się 10 godzin zajęć. Tematyka zajęć - wpływ działalności człowieka na środowisko, zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu, promowanie pro klimatycznych działań człowieka. Na początku i na końcu projektu uczestnicy zajęć odpowiedzieli na pytania testowe - test wiedzy

Opracowanie i rozpowszechnienie ulotki - Jak chronić klimat w życiu codziennym?

Dzieci w wieku szkolnym, bezpośredni odbiorcy projektu, w dniach 25.04 – 06.05.2016 r. opracowali, na podstawie zebranych informacji, ulotkę tematycznie związaną z projektem „Jak każdy człowiek może chronić klimat?” Ulotka ta została powielona i w dniach 09.05 – 16.06.2016 r. w liczbie 1000 sztuk rozpowszechniona wśród mieszkańców miasta i gminy Orzysz.

Zorganizowanie Konkursu fotograficznego "Dobry klimat"

Konkurs fotograficzny "Dobry klimat" skierowany został do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Orzysz. Opracowany został regulamin konkursu. Ogłoszenie konkursu odbyło się 04.05.2016 r. - tablice ogłoszeń, strona internetowa www.orzysz.pl (zakładka: Edukacja, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu, Szkoła Podstawowa w Orzyszu). Konkurs został rozstrzygnięty w 2 kategoriach wiekowych tj. dorośli mieszkańcy oraz dzieci i młodzież. Na konkurs wpłynęło 18 prac. Nagrodzonych zostało 10 osób.

Zorganizowanie Konkursu plastycznego "Tworzymy klimat"

Konkurs plastyczny "Tworzymy klimat" skierowany został do przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym w 4 kategoriach wiekowych tj. dzieci przedszkolne poniżej 5 lat, dzieci przedszkolne 5 lat, uczniowie klas I – III szkoły podstawowej, uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej. W konkursie tym więły udział także dzieci uczestniczące w zajęciach edukacyjnych - bezpośredni odbiorcy projektu. Opracowany został regulamin konkursu. Ogłoszenie konkursu odbyło się 04.05.2016 r. - tablice ogłoszeń, strona internetowa www.orzysz.pl (zakładka: Edukacja, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu, Szkoła Podstawowa w Orzyszu). Na konkurs wpłynęło 125 prac. Konkurs został rozstrzygnięty w 4 kategoriach wiekowych. Nagrodzonych zostało 25 osób.

Przygotowanie i wykonanie przedstawienia w wykonaniu dzieci przedszkolnych.

 

Dzieci przygotowały i 16.06.2016 r. wystawiły przedstawienie teatralne „Wędrówki energooszczędnej żarówki” na temat wpływu działalności człowieka na środowisko. Przedstawienie promowało pro klimatyczne działania człowieka. W przedstawieniu wykorzystany został scenariusz Programu „Klimatolubne Przedszkolaki”.