34/m/543/2016

 

Numer projektu/umowy:  34/m/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Kultury i Przedsiębiorczości Jasne Życie

Nazwa Projektu: Re-cool-tywacja jezior

Uzyskana kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

 

Zrealizowane działania

Zrealizowane działania: Pierwszym etapem projektu było przygotowanie treści zajęć lekcyjnych, testów: początkowego i końcowego, wykładu, zajęć terenowych i laboratoryjnych, a także zakresu projektów rekultywacji jezior dostosowanych do wiedzy uczestników.

Następnie nawiązano kontakt z kadrą pedagogiczną w suwalskich placówkach edukacyjnych i przedstawiono plan projektu. Do przeprowadzenia rekrutacji wybrano uczniów III LO.

Przeprowadzono zajęcia w wytypowanych klasach o profilu przyrodniczym. Na początku zajęć uczniowie wypełnili test początkowy z pytaniami na temat rekultywacji jezior i limnologii. Druga część lekcji - to przedstawienie planu projektu, a następnie przedstawienie teorii dotyczącej rekultywacji jezior i limnologii (treść lekcji załączono na płycie). Następnie po sprawdzeniu wstępnego testu ustalono zakres projektów rekultywacji jezior i przekazano uczestnikom szablony i zagadnienia do samodzielnego rozwiązania. Zajęcia terenowe przeprowadzono nad zalewem Arkadia W trakcie zajęć przedstawiono charakterystykę zbiornika, omówiono sprzęt, przeprowadzono prezentację poboru prób wody do badań oraz udostępniono uczestnikom zastosowanie sprzętu. Wykorzystany sprzęt to: siatka planktonowa, aparat Ruttnera, sito bentosowe, draga denna, krążek Siecchiego.

 

Próby wody do badania zostały pobrane z jeziora Krzywego tuż przed badaniem Przed zajęciami laboratoryjnymi pracownik WIOŚ omówił proces badań. 16.06.2016 przeprowadzono zajęcia z dwiema 15-osobowymi grupami. Uczestnicy projektu mieli okazję uczestniczyć w badaniach w laboratorium z certyfikatem PCA. Podczas zajęć oznaczono substancje niezbędne do oceny stanu czystości zbiornika wodnego. Efektem zajęć laboratoryjnych było sporządzenie raportu określającego stan czystości jeziora. Wizyta w Muzeum Wigier - po lekcji z przewodnikiem w Muzeum Wigier odbył się wykład, którego uczestnikami byli także uczestnicy projektu.