39/i/543/2016

Numer projektu/umowy:  39/i/543/20116

Nazwa Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach

Nazwa Projektu: Utworzenie ogrodu deszczowego i zadrzewień rodzimych w Jeziorkach

Uzyskana kwota dofinansowania:9 500,00 PLN

Zrealizowane działania

Na stronie internetowej Gminy Augustów (grzecznościowo, gdyż OSP nie posiada swojej strony internetowej) ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodu deszczowego i nasadzeń śródpolnych. W wyniku ogłoszenia wybrano oferentów i z nimi podpisano umowę na opracowanie koncepcji oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych. Realizacja umowy na opracowanie koncepcji i wykonanie ogrodu deszczowego i nasadzeń śródpolnych. W ramach promocji wykonano tablicę pamiątkową.