47/i/543/2016

Numer projektu/umowy:  43/i/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

Nazwa Projektu: Modernizacja małej oczyszczalni ścieków przy obiekcie edukacyjno-wypoczynkowym jako ważny element zrównoważonej działalności Ośrodka „Maniówka”

Uzyskana kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN


Zrealizowane działania

Wybrano wykonawców prac modernizacyjnych oczyszczalni oraz  tablicy edukacyjnej (oferty cenowe). Ustalono harmonogram prac dostosowany do obłożenia ośrodka. Zamieszczono informacje o modernizacji oczyszczalni na stronie internetowej SIR, wypompowano i wywieziono ścieki z oczyszczalni, zdemontowano dyfuzory, wymyto pod ciśnieniem i oczyszczono ręcznie komory oczyszczalni i dna osadnika z osadów i nieczystości, wypłukano całość i ponownie wypompowano i wywieziono nieczystości, Wymieniono na elementy nowszej generacji, zwiększające przepustowość i wydajność oczyszczalni: zawory, uszczelki, część rur i kształtki, sprawdzono i wyczyszczono filtry, zdemontowano starą szafkę wraz z urządzeniami systemu elektronicznego sterowania oczyszczalni i pompą o niskiej wydajności, wymieniono na szafkę nowej generacji i zainstalowano ją na wykonanej podbudowie w miejscu niekolidującym z dostępem do komór oczyszczalni, docieplono szafkę, aby zapobiec wydzielaniu się skropliny, przeniesiono urządzenia i wymieniono na elementy nowszej generacji i o wyższej sprawności z systemu elektronicznego sterowania wraz ze skrzynką, dokonano wstępnego rozruchu oczyszczalni wraz z dostarczeniem biologicznego podłoża, sprawdzono poprawność pracy urządzeń napowietrzających i urządzeń elektronicznego systemu sterowania, przeprowadzono badania. Na podstawie analiz wyników dokonano ponownych ustawień systemu sterowania i napowietrzania, przeprowadzono ponad trzytygodniowe testy funkcjonowania oczyszczalni z bieżącym korygowaniem ustawień. Opracowano i ustawiono tablicę edukacyjną.