Informacje dotyczące wniesienia zabezpieczenia w ramach projektu

 Informacje dotyczące wniesienia zabezpieczenia w ramach projektu „Startuj z biznesem”

 

Uczestnicy projektu, których wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną wybrane do dofinansowania zobowiązani są do złożenia jednego z trzech rodzajów zabezpieczenia dotacji:

 • weksel własny (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową) lub
 • weksel z poręczeniem wekslowym (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym) lub
 • poręczenie według prawa cywilnego (umowa poręczenia).

 

Poręcznie wekslowe jako zabezpieczenie powinno być dokonane, przez co najmniej 2 osoby.

Poręczycielem może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest pełnoletnia i nie ukończyła 65 roku życia
 • nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy (warunku nie stosuje się w przypadku rozdzielności majątkowej współmałżonków),
 • nie jest współmałżonkiem poręczyciela przy tej samej umowie (warunku nie stosuje się w przypadku rozdzielności majątkowej współmałżonków)
 • nie jest zobowiązana z tytułu prawomocnego wyroku sądowego.

 

Dodatkowo:

 1. W przypadku poręczyciela pozostającego w związku małżeńskim oraz nieposiadającego rozdzielności majątkowej, do udzielonego poręczenia konieczna jest zgoda jego współmałżonka, wyrażona podpisem złożonym w obecności upoważnionego pracownika Realizatora projektu.
 2. Poręczyciel zatrudniony na umowę o pracę:

–        dostarcza oryginał zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości średniego wynagrodzenia brutto i netto z ostatnich trzech miesięcy i rodzaju zawartej umowy o pracę – zgodnie z wzorem zaświadczenia od pracodawcy o wynagrodzeniu;

–        osiąga dochód, którego przeciętna wartość z trzech miesięcy poprzedzających poręczenie wynosi co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (po zmniejszeniu o zobowiązania finansowe),

–        jego wynagrodzenie nie może być obciążone zajęciem komorniczym,

–        jest zatrudniona u Pracodawcy posiadającego siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na czas niekreślony lub na okres co najmniej 24 miesięcy od dnia udzielenia poręczenia,

–        nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

 1. Poręczyciel będący na emeryturze lub rencie:

–        przedkłada ostatnią decyzję organu wypłacającego pobierane świadczenie

–        kwota świadczenia do wypłaty wynosi co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (po zmniejszeniu o zobowiązania finansowe)

–        w przypadku rencistów okres na jaki zostało przyznane świadczenie nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia poręczenia.

 1. Poręczyciel prowadzący własną działalność gospodarczą:

–        prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie RP, opodatkowaną w innej formie niż karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

–        dostarcza oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za rok ubiegły (w przypadku uzyskiwania dochodu z różnych źródeł, dodatkowo kserokopie PIT-ów za rok ubiegły)

–        dostarcza wydruk z ostatnich 7 dni z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub z właściwego rejestru,

–        osiągnął dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za rok ubiegły, w przeliczeniu na jeden miesiąc w wysokości co najmniej 2.100,00 zł (po zmniejszeniu o zobowiązania finansowe),

–        dostarcza potwierdzenie osiągniętych dochodów w roku bieżącym zgodnie ze wzorem;

–        nie planuje zamknięcia / zawieszenia prowadzonej działalności w okresie udzielenia poręczenia.

 

W celu wniesienia zabezpieczenia muszą się stawić:

 • Uczestnik projektu (będąc w małżeństwie również współmałżonek uczestnika projektu z wyjątkiem sytuacji gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową),
 • Poręczyciele wraz z małżonkami (z wyjątkiem sytuacji gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową).
 •  

Wzór weksla

Wzór deklaracji do weksla in blanco

Wzór weksla z poręczeniem

Wzór deklaracji do weksla z poręczeniem

Wzór umowy poręczenie

Wzór zaświadczenia o wynagrodzeniu

Oświadczenie poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą