Projekt "Startuj biznesem" - nabór wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego

 

 

Szanowni Państwo,

nabór wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w ramach projektu „Startuj z biznesem” nr RPPD.02.03.00-20-0067/16, rozpocznie się 23.07.2018r. i potrwa do 03.08.2018r. do godziny 16:00.

Wykaz dokumentów:

1. Regulamin pracy KOW

 

2. Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości

3. Załącznik nr 1 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

4. Załącznik nr 2 Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego

5.Załącznik 3 Wzór biznesplanu

6.Załącznik 3 a Oświadczenie UP

7. Załącznik 3 b Oświadczenie UP

8. Załącznik 3 c Oświadczenie UP o korzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków niekwalifikowalnych

9. Załącznik 3 d Oświadczenie UP o niekaralności

10. Załącznik 3 e Oświadczenie UP o zamiarze zarejestrowania się jako podatnik VAT

11. Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

12. Załącznik nr 5 Umowa o przyznanie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń

13. Załącznik nr 6 Karta oceny formalnej wniosku

14. Załącznik nr 7 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

15. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - załącznik do umowy

16. Zgoda małżonka - załącznik do umowy

 

17. Indywidualny plan potrzeb w zakresie wsparcia towarzyszącego - załącznik do umowy

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące składanych dokumentów znajdują się w "Regulamininie przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości"

Poniżej (w wersji skróconej) kilka istotnych punktów wskazanego dokumentu:

·           Do Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego  należy dołączyć następujące dokumenty:

a) biznesplan (wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu

b)   oświadczenie Uczestnika projektu o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych(wzór stanowi Załącznik nr 3 a do niniejszego Regulaminu);

c)    oświadczenie Uczestnika projektuże w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystał lub nie korzystał z pomocy (wzór stanowi Załącznik nr 3 b do niniejszego Regulaminu);

d)   oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych (wzór stanowi Załącznik nr 3 c do niniejszego Regulaminu);

e)    oświadczenie o niekaralności (wzór stanowi Załącznik nr 3 d do niniejszego Regulaminu);

f)     oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT, (wzór stanowi Załącznik nr 3 e do niniejszego Regulaminu)

g)   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu);

h)   zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowego 

·           Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego z należy złożyć osobiście w Biurze Projektu (Stowarzyszenie Euroregion Niemen, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki)

·           Wniosek wraz z załącznikami składany przez Uczestnika projektu musi zostać parafowany na każdej stronie i podpisany w miejscu do tego wskazanym. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony w dwóch oryginalnych wersjach papierowych i jednej elektronicznej. Wersje papierowe składanych dokumentów muszą być tożsame z wersją elektroniczną. Dokumenty należy wypełnić komputerowo.

·           Wersja elektroniczna wniosku o udzielenie wsparcia finansowego/pomostowego powinna zawierać: wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego oraz biznes plan. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na płycie CD/DVD.

·           Płyta z wersją elektroniczną wniosków powinna być opatrzona opisem zawierającym: imię i nazwisko Uczestnika projektu oraz tytuł projektu „Startuj z biznesem”.

 

Każde pole musi być uzupełnione!