Startuj z biznesem - rozliczenie wkładu własnego

Szanowni Państwo,

jesli podczas realizacji inwestycji objętej dotacją inwestycyjną wkład własny ulegnie podwyższeniu niż zostało to okreslone w § 2 Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświaczeń, należy przedłożyć formularz zmian najpóźniej w dniu złożenia Szczegółowego zestawienie towarów i/lub usług zakupionych w ramach wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej

 Wkład własny nie może ulec obniżeniu.