Unieważnienie przetargu na świadczenie usługi doradcy zawodowego w ramach projektu "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Ogłoszenie nr 635208-N-2017 z dnia 2017-12-21 r.

Dotyczy: Dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi doradcy zawodowego w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – część 1, 2, 3, 4.

 

ZAWIADOMIENIE

                Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi doradcy zawodowego w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w częściach 1-4. 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy P.z.p. – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlagającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  od wykonawcy niepodlagającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 ustawy P.z.p.

                W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 05.01.2018r. godz. 11:00 nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postepowania na ww. podstawie prawnej.

 

Z poważaniem,

 Małgorzata Dudzińska

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

Unieważnienie