29/i/543/2016

Numer projektu/umowy: 29/i/543/2016

Nazwa Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Lenartach

Nazwa Projektu: Lenarty- Centrum OZE

Uzyskana kwota dofinansowania: 9 034,55 PLN

 

Zrealizowane działania

Beneficjent przed złożeniem wniosku o przyznanie grantu, w wyniku zapytania o cenę, wyłonił wykonawcę działania. Zgodnie podpisaną umową między wykonawcą, a beneficjentem zamontowano 3 lampy solarne. Lampy zostały oznakowane zgodnie z „Księgą wizualizacji NFOŚiGW”.