Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.1

 Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki

Cele: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 1941 osób dorosłych (1010 K, 931 M) mieszkańców subregionu suwalskiego, poprzez ich udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 maja 2020r.

Planowane efekty:

  • Objęcie wsparciem 1941 osób dorosłych (1010 K, 931 M) mieszkańców subregionu suwalskiego

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2020r.

Wartość projektu: 20 444 391,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 18 399 951,88 zł

Lider: Miasto Suwałki

Partnerzy: Powiat Suwalski, Powiat Augustowski, Powiat Sejneński, Powiat Moniecki, Powiat Grajewski, Stowarzyszenie "Euroregion Niemen"

Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców subregionu suwalskiego.

Strona internetowa projektu: www.bonnaszkolenie.pl