Startuj z biznesem

 

Projekt z dotacją w wysokości 23 600 zł  na otwarcie firmy ! 

 

Informacje o projekcie:

Projekt „Startuj z biznesem” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, Priorytet inwestycyjny: 8.3 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 081 424,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 024 552,80 PLN

 

Celem projektu jest podniesienie do VIII 2019 r. poziomu przedsiębiorczości  i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy osób od 30 roku życia z województwa podlaskiego poprzez objęcie 48 uczestników projektu wsparciem doradczo – szkoleniowym oraz udzielenie 40 spośród nich kompleksowego wsparcia finansowego i doradczo – szkoleniowego na etapie zakładania firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

Ponadto projekt przyczyni się do osiągnięcia rezultatów:

 • stworzenie min. 40 nowych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczych;
 • podjęcie samozatrudnienia przez 40 Uczestników Projektu
 • nabycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczych przez min. 43 UP.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany do osób pozostających bez pracy (tj. bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób nieaktywnych zawodowo), zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

zamieszkujących w (rozumienie Kodeksu Cywilnego) subregion suwalski tj. powiat augustowski, moniecki, sokólski, sejneński., suwalski i m. Suwałki;

Formy wsparcia przewidziane w projekcie dla Uczestników Projektu:

Szkolenie „Krok po kroku do własnego biznesu ” (40h) z następujących z tematów:

 • regulacje i aspekty prawne zakładania i prowadzenia firmy,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczejpodstawy i procedury prawne,
 • księgowość małych działalności gospodarczych,
 • formy prowadzenia działalności gospodarczych,
 • źródła finansowania działalności gospodarczych ,
 • formy zatrudnienia pracowników ,
 • obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i US ,
 • marketing w firmie ,
 • zasady przygotowywania biznes planów;
 • bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23 600,00 zł;
 • wsparcie pomostowe 1 850,00 zł./ m-c przez pierwszych 6-mcy i 745,00 zł./ m-c  przez max. kolejnych 6-mcy;
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze (doradztwo biznesowe i specjalistyczne)-12h/osobę;
 • zwrot kosztów dojazdu na w szkolenie;
 • udzielenie wsparcia w postaci utworzenia forum biznesu (tj. forum wymiany doświadczeń). Zakłada się organizację min. 4 spotkań, których celem jest stworzenie nowopowstałym podmiotom możliwości dyskusji nt. doświadczeń związanych z funkcjonowaniem ich przedsiębiorstw, efektywnego wykorzystania środków.

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Co możesz zyskać ?

nowe kwalifikacje, praktyczne doświadczenie zawodowe, swoją firmę, wsparcie w prowadzeniu firmy przez okres 12 miesięcy.

W jaki sposób można się zgłosić do udziału w projekcie ?

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji znajdą się w zakładce Rekrutacja

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu: „Startuj z biznesem” prowadzona będzie w okresie  III-IV 2018 r. na terenie subregionu suwalskiego.

W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie 48 uczestników projektu (28K/20M), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji.

Procedura rekrutacji obejmuje 2 etapy:

Etap I : ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

Etap II: weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej  - rozmowa z doradcą zawodowym

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !

KONTAKT:

Lider projektu:

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

Tel: 42 230 92 03, e-mail: suwalki@syscopolska.pl

 

Biuro projektu: „Startuj z biznesem”

czynne od poniedziałku do piątku: 08:00 – 16:00

Partner projektu: Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

Wesoła 22,16-400 Suwałki

Tel.: (87) 565 36 71, e-mail: euroregion@niemen.org.pl

Faks: 48 87 565 36 72